نوشته شده توسط : زهرا قهرمانی(یاور مربی)

 

http://zibasaz.persiangig.com/pic/bism/6.gif

فرامین نظام جمع 

در نظام جمع ، هر فرمان از دو جزء زير تشكيل شده است :

1-     خبر(جهت ایجاد آمادگی و به صورت کشیده گفته می شود)

2-     اجراء(عمل کردن به فرمان و به صورت کوتاه گفته می شود)

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

1- اجراي فرمان با نمره و شمارش : فرمانده پس از بیان فرمان می گوید بشمار 1 کلیه افراد همزمان با اجرای فرمان میگویند1.سپس فرمانده میگوید بشمار2 و همه افراد ضمن اجرای جز دوم میگویند بشمار2.

    2- اجراي فرمان با نمره و بدون شمارش :مربی فقط شماره می دهد و بقیه افراد بدون شماره فرمان را اجرا می کنند.

    3-بدون نمره و بدون شمارش:افراد با فرمان مربی بدون شماره فرمان را اجرا می کنند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

طريقه قرار گرفتن افراد در صف و ستون

اگر افراد به صورت گروه بايستند (پشت سر هم ) افراد بلند قد تر جلوي گروه قرار مي گيرند و اگر به صورت صف (پهلوي هم ) بايستند افراد بلند قد تر در سمت راست بايد بايستند .

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 • فرمان به جای خود

ایستادن صحیح حالتی است که:بدن آزاد،پاشنه ها چسبیده پنجه ها در یک خط به اندازه عرض یک پنجه پا باز سر و چانه اندکی بالا گردن برافراشته شعاع دید مستقیم شکم به داخل سینه جلو هر دو دست کشیده (مشت کرده) افراد آماده اجرای فرمان بعدی می شوند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 • فرمان خبردار                                                                                                                                   این فرمان برای بازگشت به حالت ایستادن صحیح است.

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 • فرمان از جلو نظام(نظم دادن اعضای ستون)

       - جزء یکم(از جلو):افراد به صورت ستونی پشت سر هم قرار می گیرند.

       - جزء دوم(نظام):دست چپ کشیده به طرف بالا در مقابل شانه نفر جلویی با چهارانگشت فاصله شعار الله اکبر قرار می گیرد.

       - خبر دار:افراد دست چپ خود را با سرعت پایین آورده انگشتا را مشت کرده شست در امتداد خط مانتو(شلوار)همزمان با شعار پاینده رهبر قرار می گیرد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 •  از راست نظام(نظم دادن افراد در صف)

     - با اين فرمان ، همه ( به جزء گروه اولین نفر سمت راست)سر خود را همزمان با شعار الله اکبربه سمت راست بر مي گردانند .

     - خبردار: با این فرمان سرها يكباره با شتاب همزمان با شعار پاینده رهبر به جلو برمي گردد .

نکته:در فرمان از چپ نظام افراد به جای سمت راست سر را به سمت چپ برمی گردانند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 • آزاد ( فرماني است براي تغيير حالت دادن خبردار)

      - افرادپای چپ را به اندازه عرض شانه یا سرعت از زمین بلند کرده و با ضربه به سمت چپ به زمین می کوبند.

      - همزمان با شعار شهید دست چپ مچ دست راست را که مشت کرده است از پشت به طور کشیده میگیرد.(سپس فرمان به جای خود داده و بدون حرکت پا هارا به هم می چسبانیم)

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 • به چپ چپ (تغيير سمت 90 درجه است به طرف چپ)

      - جزء يكم(به چپ) : افراد روي پاشنه پاي چپ و پنجه پاي راست قرار گرفته و  آماده می شوند.

      - جزء دوم(چپ) :پس از گردش و مكث به اندازه 90 درجه پای راست بدون خم شدن با ضربه به پاشنه ی پای چپ می چسبد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 • به راست راست( 90 درجه تغيير است به سمت راست)

       - جزء يكم(به راست): افراد روي پاشنه پاي راست و پنجه پاي چپ قرار گرفته و  آماده می شوند.

       - جزء دوم(راست) :پس از گردش و مكث به اندازه 90 درجه پای چپ بدون خم شدن با ضربه به پاشنه ی پای راست می چسبد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 • عقب گرد (تغيير سمت 180 درجه اي است از طرف چپ )

این فرمان همانند فرمان به چپ چپ اما با 180 درجه چرخش به سمت چپ می باشد.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 • در جا زدن

این فرمان به منظور حفظ آهنگ و فاصله افراد و نظام گرفتن بوده که ابتدا پای چپ از ناحیه زانو خم شده و از پشت بالا می آید سپس پای راست حرکت می کند و دست ها هماهنگ اما مخالف پاها تا خط شانه ی نفر جلو بالا می آید

.تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 • فرمان قدم رو( بصورت رژه)

      - این فرمان جهت جابجایی افراد و یا برای رژه صادر می شود.

      - ابتدا پای چپ سپس پای زاست(پیشتازان با زاویه ی 60درجه و فرزانگان با زاویه 45درجه)بالا می آید.

      - در رژه معمولا دست چپ ثابت ،فقط دست راست به صورت کشیده تا امتداد شانه بالا می آید.(فرمان ایست زیر پای راست داده میشود.)

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

...............

 :: موضوعات مرتبط: آموزش های فرزانگان، مهارت ها، فعالیت ها
:: برچسب‌ها: آموزش نظام جمع
تاريخ انتشار : شنبه ۸ بهمن۱۳۹۰ |
 
   
فرزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه می مانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم